Дослідження на основі ГРАКу

Шведова М.О. Лексична варіантність в українській пресі 1920–1940-х років і формування нової лексичної норми (корпусне дослідження) // Мовознавство, 2021, № 1. - С. 16-35. https://www.academia.edu/45361068

Шведова М.О. Мова прози Миколи Зерова на тлі корпусу текстів 1910-1935 років // Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика [Текст] / МОН України, Київський націон. лінгвістичний ун-т., Черкаський націон. ун-т. ім. Б. Хмельницького. – Київ-Черкаси : вид-во ФОП Гордієнко Є.І., 2020. – 402 с., 2020 https://www.academia.edu/45152428

Шведова М.О. Граматичне освоєння запозичених іменників із кінцевим -о в українській мові: корпусне дослідження // Українська мова, 2020, 2(74). - С. 13–30. https://www.academia.edu/44363290/

Maria Shvedova. The General Regionally Annotated Corpus of Ukrainian (GRAC, uacorpus.org): Architecture and Functionality // Proceedings of the 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2020). Volume I: Main Conference. Lviv, Ukraine, April 23-24, 2020. P. 489-506. http://ceur-ws.org/Vol-2604/paper36.pdf

Vasyl Starko. Semantic Annotation for Ukrainian: Categorization Scheme, Principles, and Tools // Proceedings of the 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2020). Volume I: Main Conference. Lviv, Ukraine, April 23-24, 2020. http://ceur-ws.org/Vol-2604/paper18.pdf

Фисун Р. С. Составные неопределенные местоимения в украинском языке // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : збірник наукових праць / Відп. редактор М. Я. Плющ. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 14. – С. 117-126. http://enpuir.npu.edu.ua/bitstr…/123456789/27365/1/Fisun.pdf

Петрук О. Ю., Левченко О. П. Національний університет «Львівська політехніка». Ідентифікація метафори моделі білий + іменник за методикою кількісного аналізу словникової дефініції // Молодий вчений. Філологічні науки • № 10 (74) • жовтень, 2019 р. С. 505-511. - http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/10/107.pdf

Шведова Марія. Генеральний регіонально анотований корпус української мови (ГРАК) як інструмент дослідження лексико-граматичної варіативності // Людина. Комп’ютер. Комунікація: Збірник наукових праць / за ред. проф. О. П. Левченко. Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С. 145-148. https://www.academia.edu/43051389

Євген Садко. Кирилиця та латинка в українській мові // Rentafont.com.ua - https://rentafont.com.ua/blog/kirilicya-ta-latinka-v-ukrayinskij-movi

Шведова М. О. Динаміка вживання варіативних форм іменників-назв неістот у знахідному відмінку однини в літературних текстах регіонів України ХІХ-ХХІ ст. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск 31 / Херс. держ. ун-т. – Херсон: ХДУ, 2018. – С. 88-94. - https://www.academia.edu/36753675/

Шведова М. О. Динаміка синтаксичних конструкцій на позначення шляху при дієсловах руху: корпусне дослідження // Українська мова, 2018. – №3. – С. 67-79. - https://www.academia.edu/38467016/

Шведова М. О. Становлення присвійного займенника третьої особи множини в українській літературній мові // Мовознавство. – 2018, №4. – С. 40-53. - https://www.academia.edu/38482013/How to use this theme

Every part of this theme can be translated to another language. Even this content you are reading now!

The drop-down in the main menu is called a Locale Picker. It lets you quickly switch between any of the available languages when browsing this website.

For help on setting up more languages, close this popup and click the Languages menu item.